Σ�μφωνα με πηγές που π�όσκεινται στον Ιβάν Σαββίδη, το «deal» π�οβλέπει τη μεταβίβαση του 100% του σταθμο� στον ομογενή επιχει�ηματία.

Τα ξημε�ώματα της Πα�ασκευής, στις 03:00, ολοκλη�ώθηκε, σ�μφωνα με πλη�οφο�ίες του protothema.gr, η συμφωνία μεταβίβασης του τηλεοπτικο� σταθμο� «Epsilon TV» από τον επιχει�ηματία Φίλιππο Β�υώνη στον Ιβάν Σαββίδη.

Π�όκειται για μια συμφωνία, που υπή�ξε αποτέλεσμα διαπ�αγματε�σεων των τελευταίων ημε�ών. Βάσει πηγών, το «deal» π�οβλέπει τη μεταβίβαση του 100% του σταθμο� στον ομογενή επιχει�ηματία.

Πλη�οφο�ίες αναφέ�ουν πώς θα υπά�ξει μια α�χική μεταβατική πε�ίοδος έως και τις α�χές του Ιανουα�ίου, ώστε ο σταθμός να αλλάξει το π�όγ�αμμά του, ενώ θα υπά�ξει έμφαση στην ενημέ�ωση, αλλά και σε νέες πα�αγωγές.

Θα π�έπει να σημειώσουμε πως ήδη από την πε�ασμένη εβδομάδα ο Ιβάν Σαββίδης είχε έ�θει στην Αθήνα για να επιθεω�ήσει τις εγκαταστάσεις του σταθμο�, ενώ είχε υπά�ξει κατ’ α�χήν συμφωνία για να π�οχω�ήσουν οι διαπ�αγματε�σεις.

Το π�αγματικά «ζουμε�ό» κομμάτι της τ�έχουσας εξέλιξης ωστόσο, έχει να κάνει με τη διαφαινόμενη απομάκ�υνση του Μένιου Φου�θιώτη από το ανθ�ώπινο δυναμικό του «Ε». Διότι αν ισχ�ει κάτι τέτοιο (κι όλα δείχνουν πως ναι, ισχ�ει), σημαντικό κομμάτι του ελληνικο� πληθυσμο� κινδυνε�ει από …βα�ιά κατάθλιψη.

Άλλωστε, ήταν γνωστό πως εκατομμ��ια τηλεθεατών πα�ακολουθο�σαν καθημε�ινά κι ανελλιππώς αυτόν τον ΓΙΓΑ�ΤΑ της ελληνικής τηλεό�ασης…

Πηγή: protothema.gr

Source: SGK