Γεννήθηκε το 1947 στο μικ�ό χω�ιό Ταλ της Αυστ�ίας.

Ο πατέ�ας του ήταν πολ� συντη�ητικός και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μεγαλώσει σε πολ� αυστη�ό και αυτα�χικό πε�ιβάλλον.

«Στην Αυστ�ία τα π�άγματα τότε ήταν πολ� διαφο�ετικά. Ήταν σαν να ζεις σε άλλο κόσμο. Αν κάναμε σκανταλιές ή τολμο�σαμε να φέ�ουμε αντί��ηση στους γονείς μας για οτιδήποτε, η τιμω�ία ήταν δεδομένη.

Δεν μας λυπόντουσαν ποτέ. Όλα είχαν να κάνουν με τη συμμό�φωση. Εγώ όμως δεν μπο�ο�σα να συμμο�φωθώ», είχε πει σε συνέντευξή του ο ηθοποιός.

Από μικ�ό παιδί δεν είχε καθόλου καλές σχέσεις με τον πατέ�α του, ο οποίος τον γ�ονθοκοπο�σε σε καθημε�ινή βάση, θεω�ώντας πως δεν ήταν βιολογικό του παιδί. Έδειχνε πάντα αδυναμία στο μικ�ότε�ο γιο, που του έμοιαζε πε�ισσότε�ο.

Ο ηθοποιός σε ηλικία ενός έτους

«Δεν μπο�ο�σε να με καταλάβει ο πατέ�ας μου, ο�τε να ακο�σει όλα όσα είχα να του πω. Εγώ είχα ά�ιστη σχέση με τη μητέ�α μου», πα�αδέχθηκε ο καλλιτέχνης, χ�όνια α�γότε�α.

Η οικογένεια του αντιμετώπιζε, μεταξ� άλλων, και οικονομικά π�οβλήματα. Πολλές φο�ές δεν υπή�χαν χ�ήματα ώστε να καλυφθο�ν οι βασικές ανάγκες του σπιτιο�.

«Πε�νάγαμε πολ� δ�σκολα είναι η αλήθεια. Δεν είχαμε λεφτά. Δεν το έβαζα κάτω όμως. Θυμάμαι ότι πήγαινα στο σχολείο και χαμογελο�σα, έλεγα αστεία. Δεν ήθελα κανείς να καταλάβει τι συνέβαινε στο σπίτι μου.

Δεν μπο�ώ να πε�ιγ�άψω τη χα�ά που πή�α όταν καταφέ�αμε και αγο�άσαμε ψυγείο. Γιατί ξέ�ετε, δεν είχαμε ψυγείο. Αυτό μπο�εί να είναι και το μόνο πε�ιστατικό που στιγμάτισε τη παιδική μου ηλικία και δεν θα το ξεχάσω μέχ�ι να κλείσω τα μάτια μου», είχε εκμυστη�ευτεί ο ηθοποιός σε φίλο του δημοσιογ�άφο.

Όταν έγινε έφηβος διέκοψε κάθε επαφή με τον πατέ�α του, λόγω της κακομεταχεί�ισης στην οποία τον υπέβαλλε.

«Μου ξε�ίζωνε τα μαλλιά, με χτ�παγε με τη ζώνη του αλ�πητα σε όλο μου το σώμα και πολλά άλλα που δεν μπο�ώ να ξεστομίσω. Μια μέ�α είπα: Τέ�μα. Α�κετά. Δεν θα το ανεχτώ άλλο. Θα φ�γω, θα πετ�χω και θα γίνω πλο�σιος», θυμάται.

Από μικ�ός λάτ�ευε το ποδόσφαι�ο και ονει�ευόταν ότι κάποια μέ�α θα γινόταν σπουδαίος ποδοσφαι�ιστής.

Σε ηλικία 15 ετών, ωστόσο, γ�άφτηκε σε γυμναστή�ιο και ά�χισε να ασχολείται με το bodybuilding. «Όταν έχανα κάποια π�οπόνηση, α��ώσταινα. Ήξε�α ότι την επομένη δεν θα μπο�ο�σα να κοιταχτώ στον καθ�έφτη».

Το 1968 μετανάστευσε στις ΗΠΑ. Συνέχισε τις π�οπονήσεις, ενώ πα�άλληλα έγινε μεσίτης ακινήτων. Η ε�γασία του ήταν τόσο αποδοτική, ώστε τη δεκαετία του 1970 έγινε εκατομμυ�ιο�χος. Ο βασικός στόχος του είχε επιτευχθεί.

Αυτή του την επιτυχία ωστόσο ακολο�θησε ο ξαφνικός θάνατος του αδε�φο� του σε αυτοκινητιστικό δυστ�χημα και ο θάνατος του πατέ�α του από εγκεφαλικό. Δεν πα�έστη σε καμία κηδεία.

Ως bodybuilder κέ�δισε τον τίτλο στο διαγωνισμό «Mr Olympia» για 5 συνεχείς χ�ονιές

Έδωσε διάφο�ες εξηγήσεις για την απουσία του, αλλά όλες αποδείχτηκαν ανακ�ιβείς. Μέχ�ι σήμε�α, δεν έχει γίνει γνωστή η π�αγματική αιτία.

Σπο�δασε οικονομικά σε πανεπιστήμιο του Ουισκόνσιν, αλλά δεν ασχολήθηκε ποτέ με το επάγγελμα.

Ως bodybuilder κέ�δισε τον τίτλο στο διαγωνισμό «Mr Olympia»επί 5 συνεχείς χ�ονιές – από το 1970 μέχ�ι και το 1975. Έγινε αναγνω�ίσιμος και θεω�ήθηκε ο καλ�τε�ος αθλητής bodybuilder όλων των εποχών, με την καλ�τε�η σωματική διάπλαση.

Ο μυϊκός του όγκος δεν μπο�ο�σε να συγκ�ιθεί με των αντιπάλων του.

Κέ�δισε, επίσης, τον τίτλο «Mr Universe» 5 φο�ές.

Διάφο�οι γιατ�οί και φα�μακευτικές εται�είες είχαν π�οβλέψει κατά και�ο�ς τον π�όω�ο θάνατο του αθλητή και ηθοποιο� από τη χ�ήση στε�οειδών.

Η απάντηση του ήταν αγωγές και μην�σεις. «�αι, δεν κ��βομαι πίσω από το δάχτυλό μου. Έχω πά�ει αναβολικά, νόμιμα, το τονίζω αυτό, όταν έκανα εξαντλητική δίαιτα, κατά τη διά�κεια π�οετοιμασίας για διαγωνισμό. Αυτό και τίποτα πα�απάνω. Δεν έχω πεθάνει», είχε πει ο ηθοποιός στο δικαστή�ιο.

Το 1975 αποσ��θηκε από το επαγγελματικό bodybuilding.

Στ�άφηκε στην υποκ�ιτική όταν του ζητήθηκε να παίξει στην ταινία «Hercules in New York».

Η φωνή του ντουμπλα�ίστηκε, λόγω της έντονης π�οφο�άς του, ενώ το επίθετό του στους τίτλους της ταινίας ήταν «Στ�ονγκ», δηλαδή «ισχυ�ός», επειδή ήταν δ�σκολη η π�οφο�ά του π�αγματικο� του στην αγγλική γλώσσα.

Το 1976 π�ωταγωνίστησε στην ταινία «Stay Hungry», με τη δική του πια φωνή και κέ�δισε Χ�υσή Σφαί�α π�ωτοεμφανιζόμενου ηθοποιο�.

«Στην α�χή, όλοι μου λέγανε ότι το κο�μί μου είναι πε�ίε�γο, πως η π�οφο�ά μου ήταν πολ� αστεία, πως το όνομά μου ήταν δ�σκολο και μεγάλο. Σε γενικές γ�αμμές πως ήμουν για κλάματα», λέει γελώντας ο ηθοποιός.

Η οικογένεια του ηθοποιο� αντιμετώπιζε σοβα�ά οικονομικά π�οβλήματα, όταν εκείνος ήταν μικ�ός

Το μεγάλο μπαμ στην κα�ιέ�α του έγινε με τη συμμετοχή του στην ταινία «Κόναν ο Βά�βα�ος» το 1982, η οποία σημείωσε επιτυχία. Η δε�τε�η ταινία της σει�άς, που κυκλοφό�ησε δ�ο χ�όνια α�γότε�α, δεν είχε την ίδια απήχηση.

Το 1984 το κοινό ενθουσιάστηκε με το �όλο του στο θ�ίλε� του �τέιβιντ Κάμε�ον «Ο Εξολοθ�ευτής», όπου υποδ�θηκε ένα �ομπότ – δολοφόνο.

Από εκείνη τη στιγμή κι έπειτα, ο ηθοποιός έγινε διεθνής κινηματογ�αφικός στα� και π�ωταγωνιστο�σε σε ταινίες δ�άσης και πε�ιπέτειας, οι οποίες όμως πάντα εμπε�ιείχαν χιο�μο� – κάτι που αποτελο�σε και βασικό στοιχείο του χα�ακτή�α του.

Το 1988, έπαιξε στην κωμωδία «Οι δίδυμοι» με τον �τάνι �τε Βίτο, η οποία έσπασε τα ταμεία.

Οι ταινίες «Last Action Hero», «Predator», «Commando», «Τrue Lies», «Batman & Robin», «Terminator 2», «Terminator 3», «Collateral Damage» είναι μόνο ένα μικ�ό δείγμα της φιλμογ�αφίας του.

Το 2003 εξελέγη Κυβε�νήτης της Καλιφό�νια με τους Ρεπουμπλικανο�ς και επανεξελέγη 3 χ�όνια α�γότε�α. Από τότε φέ�ει και το πα�ατσο�κλι «Κόναν ο Ρεπουμπλικανός».

Κατά τη διά�κεια της πολιτικής του καμπάνιας κατηγο�ήθηκε από 6 γυναίκες για ανά�μοστη σεξουαλική συμπε�ιφο�ά.

Ο καλλιτέχνης απολογήθηκε για τις π�άξεις του. «Μπο�εί να χάνω τον έλεγχο καμιά φο�ά. Συμπε�ιφέ�ομαι άσχημα, πα�εκτ�έπομαι, αλλά πολλές από τις ιστο�ίες που ακο�τε και διαβάζετε είναι ψευδείς», δήλωσε ο ηθοποιός σε συνέντευξή του σε αμε�ικάνικο πε�ιοδικό.

Υπή�ξε παντ�εμένος με την ανιψιά του Τζον Κένεντι, δημοσιογ�άφο Μα�ία Σ�άιβε�. Χώ�ισαν το 2001, έπειτα από 25 χ�όνια γάμου.

Έχει αποκτήσει 4 παιδιά με την π�ώην σ�ζυγό του και ένα εκτός γάμου, με την οικονόμο του σπιτιο� του.

Από τη στιγμή που αποφάσισε να ασχοληθεί με την πολιτική, έχασε την μυώδη σωματική του διάπλαση, αφο� σταμάτησε να γυμνάζεται.

Γνωστές του ατάκες του που έχουν καθιε�ωθεί στον κινηματογ�άφο είναι το «Ι ‘ll be back» και το «Ηasta la vista baby».

Ο εικονιζόμενος δεν είναι άλλος από τον Ά�νολντ Σβα�τσενέγκε�

Πηγή:  diaforetiko.gr

Source: SGK