Κάθε οικογένεια που έχει βιώσει τον ε�χομό ενός π�όω�ου μω�ο� θα ξέ�ει το επώδυνο διάστημα από την ώ�α που γεννιέται το μω�ό μέχ�ι την ώ�α που είναι α�κετά δυνατό για να πάει σπίτι, το οποίο είναι μια από τις πιο δ�σκολες πε�ιόδους που μπο�εί να πε�άσει ένας γονιός.

Οπότε, θα δοκιμάσει ο,τιδήποτε υπόσχεται να κάνει την ζωή του παιδιο� του λίγο καλ�τε�η και όπως φαίνεται ένα παιχνίδι-χταπόδι μπο�εί να κάνει θα�ματα.

Τα νοσοκομεία στην Αγγλία έχουν ξεκινήσει να δίνουν πλεκτά ζώα της θάλασσας σε π�όω�α μω�ά για να τους κάνουν πα�έα μέσα στις θε�μοκοιτίδες τους. Και αυτό τα βοηθάει στον αγώνα τους να γίνουν υγιή και δυνατά.

Η λογική πίσω από αυτό είναι, ότι τα πλοκάμια θυμίζουν στο μω�ό τον ομφάλιο λώ�ο και κατά συνέπεια αισθάνονται ασφαλή, σαν να είναι στην κοιλιά της μαμάς τους.

Η π�ωτοπο�ιακή ιδέα εφα�μόστηκε για π�ώτη φο�ά σε ένα νοσοκομείο στην Δανία, όπου σ�μφωνα με το NHS «τα χταπόδια πα�ηγο�ο�σαν τα μω�ά και τα η�εμο�σαν».

Τα οφέλη πε�ιελάμβαναν καλ�τε�η αναπνοή και πιο τακτικο�ς χτ�πους κα�διάς, τα οποία π�οωθο�σαν υψηλότε�α επίπεδα οξυγόνου στο αίμα.

Τα π�όω�α μω�ά στο νοσοκομείο Poole έχουν έναν καινο��γιο φίλο.

Poole Hospital

Το ιατ�ικό π�οσωπικό στο νοσοκομείο της Δανίας διαπίστωσε επίσης, ότι αν τα μω�ά αγκάλιαζαν τα χταπόδια ήταν λιγότε�ο πιθανό να π�οσπαθήσουν να βγάλουν τους σωλήνες.

Το νοσοκομείο Poole εφα�μόζει αυτή την ιδέα και ελπίζει να πλέξει α�κετά χταπόδια, ώστε κάθε ασθενής στην μονάδα νεογνών να έχει από ένα.

Οι οικογένειες μπο�ο�ν να πά�ουν τα παιχνίδια μαζί τους στο σπίτι, όταν γίνουν καλ�τε�α και έτσι οι γονείς θα έχουν ένα πολ� ω�αίο ενθ�μιο.

Ο �τάνιελ Λόκιε�, διευθυντής στην μονάδα νεογνών στο νοσοκομείο, είπε: «Όταν ακο�σαμε για π�ώτη φο�ά για την διαφο�ά που μπο�ο�σε να κάνει το πλεκτό χταπόδι, εντυπωσιαστήκαμε και μετά από έ�ευνα αποφασίσαμε να το συστήσουμε στους μικ�ο�ς μας ασθενείς».

«Είναι εκπληκτικό το ότι κάτι τόσο απλό μπο�εί να πα�ηγο�ήσει ένα μω�ό και να το κάνει να η�εμήσει. Είμαστε πολ� ευγνώμονες για όλες τις δω�εές πλεκτών χταποδιών και είμαστε σίγου�οι, ότι και οι οικογένειες που χ�ησιμοποιο�ν τις υπη�εσίες μας αισθάνονται το ίδιο.»

Πηγή tilestwra.com

Source: SGK