Την εκτίμηση ότι θα δημιουÏ�γηθοÏ�ν νέες θέσεις εÏ�γασίας, μετά…
και τις θετικές εξελίξεις στην οικονομία έτσι ώστε η ανεÏ�γία να πέσει κάτω από το 20% το 2018, εξέφÏ�ασε η αναπληÏ�ÏŽÏ„Ï�ια υπουÏ�γός ΕÏ�γασίας, Ράνια ΑντωνοποÏ�λου σε συνέντευξή της στην εφημεÏ�ίδα «Î‘υγή». Μάλιστα, όπως σημείωσε χαÏ�ακτηÏ�ιστικά, κάτι τέτοιο «θα σπάσει επιτέλους το ψυχολογικό ÏŒÏ�ιο του ενός εκατομμυÏ�ίου ανέÏ�γων».

Η αναπληÏ�ÏŽÏ„Ï�ια υπουÏ�γός εκτιμά ότι ο Ï�υθμός ανάπτυξης θα κινηθεί φέτος στο 2% που – σε συνδυασμό με τον υπεÏ�διπλασιασμό των άμεσων ξένων επενδÏ�σεων σε σχέση με το 2015 και την αÏ�ξηση των παÏ�αγωγικών επενδÏ�σεων κατά 8,5% – θα οδηγήσει στη δημιουÏ�γία νέων θέσεων εÏ�γασίας.

«Η αλλαγή σελίδας στην οικονομία και οι πα�εμβάσεις του υπου�γείου Ε�γασίας αποτελο�ν σίγου�α τους βασικο�ς πα�άγοντες της α�ξησης της απασχόλησης» σημειώνει χα�ακτη�ιστικά. «Σε αυτή τη λογική απευθυνόμαστε στον ιδιωτικό τομέα με π�ογ�άμματα του ΟΑΕΔ και υλοποιο�με δ�άσεις για να αποφ�γουμε τον κοινωνικό αποκλεισμό ομάδων που ανήκουν στον σκλη�ό πυ�ήνα της ανε�γίας» αναφέ�ει, μεταξ� άλλων, τονίζοντας ότι η π�οτε�αιότητα είναι η αντιμετώπιση της μακ�οχ�όνιας ανε�γίας τόσο στους νέους όσο και στις μεγαλ�τε�ες ηλικίες.

Η Ράνια Αντωνοπο�λου κατηγο�εί τέλος τη �Δ ότι «καλλιε�γεί συστηματικά ένα κλίμα καταστ�οφολογίας επιχει�ώντας να μηδενίσει οτιδήποτε θετικό κάνει η σημε�ινή κυβέ�νηση» και π�οσθέτει: «Σε αυτήν την π�οσπάθεια έχει συμμάχους ένα μεγάλο τμήμα των Μέσων Ενημέ�ωσης, τα οποία κινδυνολογο�ν ασ�στολα και διαστ�εβλώνουν την π�αγματικότητα με στόχο να δημιου�γήσουν την εντ�πωση στην κοινή γνώμη ότι η κυβέ�νηση ΣΥΡΙΖΑ-Α�ΕΛ έφε�ε τα χει�ότε�α»

Source: tromaktiko