Οι γιατÏ�οί όταν θέλουν να πείσουν κάποιον καπνιστή να κόψει το κάπνισμα του λένε πως κάθε τσιγάÏ�ο που καπνίζει, του κόβει 10 λεπτά από τη ζωή…
Είναι ένα επιχεί�ημα το οποίο εκείνη τη στιγμή ο θε�ιακλής καπνιστής δεν το καταλαβαίνει και δεν του δίνει σημασία, αλλά ισχ�ει πέ�α για πέ�α. Γνω�ίζετε τι συμβαίνει μέσα στον ο�γανισμό μας, όταν αποφασίσουμε μια “Δευτέ�α, να κόψουμε το κάπνισμα�; Διαβάστε το κείμενο που ακολουθεί και ξανασκεφτείτε να ανάψετε το επόμενο τσιγα�άκι. Σίγου�α δεν θα το ευχα�ιστηθείτε.

Όταν λοιπόν είμαστε ψυχολογικά έτοιμοι και κάνουμε το μεγάλο βήμα, λέγοντας “δεν θα ξανακαπνίσω�, τότε στην κυ�ιολεξία ο ο�γανισμός μας ξαναγεννιέται από τα δηλητή�ια που του βάζαμε, τόσα χ�όνια. Τα αποτελέσματα του να κόψει κάποιος το τσιγά�ο είναι άμεσα

Χω�ίς τσιγά�ο λοιπόν τα π�ώτα 20 λεπτά, η πίεση του αίματος αλλά και οι σφυγμοί, πέφτουν στο φυσιολογικό και το κυκλοφο�ικό “ανασαίνει�. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα και η θε�μοκ�ασία των άκ�ων μας (χέ�ια και πόδια) να επανέ�χεται σε φυσιολογικά επίπεδα.

Μέσα στις 8 π�ώτες ώ�ες που δεν έχουμε καπνίσει το μονοξείδιο του άνθ�ακα στο αίμα μας, υποχω�εί αισθητά σε φυσιολογικά επίπεδα και ταυτόχ�ονα διαπιστώνεται μια α�ξηση του οξυγόνου, στα επίπεδα που έχει κάποιος μη καπνιστής.

Μια ημέ�α χω�ίς τσιγά�ο, και έχει μειωθεί στο μισό η πιθανότητα να πάθουμε κα�διακή π�οσβολή.

Σε 48 ώ�ες νιώθουμε την όσφ�ηση και τη γε�ση μας διαφο�ετική. Αντιλαμβανόμαστε πιο έντονα αλλά και πιο φυσιολογικά τις μυ�ωδιές και τις γε�σεις. Απολαμβάνουμε το φαγητό και το ποτό σαν να τα έχουμε δοκιμάσει για π�ώτη φο�ά. Είναι εντελώς διαφο�ετικά. Ακόμη και το επιχεί�ημα των θε�ιακλήδων ότι “ένα τσιγα�άκι μαζί με τον καφέ είναι απόλαυση�, κατα��ίπτεται αφο� χω�ίς τσιγά�ο βιώνουμε στο έπακ�ο την υπέ�οχη μυ�ωδιά του.

Αν συνεχίσουμε χω�ίς να ανάψουμε τσιγά�ο για 72 ώ�ες, τότε θα νιώσουμε πως αναπνέουμε διαφο�ετικά. Θα �ουφάμε κυ�ιολεκτικά τον αέ�α. Η αναπνοή λειτου�γεί ομαλά, ενώ πα�ατη�είται α�ξηση της χω�ητικότητας των πνευμόνων μας.

15 ημέ�ες μέχ�ι 2 μήνες χω�ίς τσιγά�ο, σταματάμε να λαχανιάζουμε με το πα�αμικ�ό, πε�πατάμε πιο ε�κολα και δεν κου�αζόμαστε. Μέσα σε 3 μήνες η χω�ητικότητα στα πνευμόνια μας τα οποία σιγά σιγά “καθα�ίζουν�, έχει αυξηθεί κατά 30%.

Στους 9 μήνες, π�ιν καν δηλαδή συμπλη�ώσουμε χ�όνο, οι πνε�μονες αναπλάθονται, για την ακ�ίβεια το ενδοθήλιο των β�όγχων. Επίσης έχει υποχω�ήσει, σχεδόν έχει εξαφανιστεί, ο πε�ίφημος “τσιγα�όβηχας�.

Εάν καταφέ�ουμε να μην καπνίσουμε για 5 χ�όνια, τότε έχουμε ανεβάσει τις πιθανότητες μας να μην π�οσβληθο�με από κα�κίνο του πνε�μονα. Συγκεκ�ιμένα, κάποιος που έχει κόψει το τσιγά�ο για 5 χ�όνια, έχει μειώσει τις πιθανότητες από το 132 στο 72, ανά 100.000 καπνιστές.

Στα 10 χ�όνια πια, είμαστε σχεδόν καθα�οί. Οι π�οκα�κινικές κυψέλες έχουν εξαφανιστεί και οι πιθανότητες για κα�κίνο του φά�υγγα, του στόματος και του οισοφάγου, σχεδόν έχουν εκμηδενιστεί.

Σκεφτείτε καλÏ�τεÏ�α εάν θα συνεχίσετε να καπνίζετε. Η ζωή είναι υπέÏ�οχη δίχως τσιγάÏ�ο…
Source: tromaktiko