Η ανάπτυξη του ανθ�ώπινου σώματος εξα�τάται σε μεγάλο βαθμό από τις ο�μόνες. Αυτά τα μικ�οσκοπικά μό�ια σηματοδότησης είναι υπε�θυνα για τη διάθεση, τα συναισθήματα, τη συμπε�ιφο�ά, ακόμη και την εμφάνισή μας.

Στη λίστα που ακολουθεί, θα δείτε τα πιο κοινά συμπτώματα της ο�μονικής ανισο��οπίας, που μπο�εί να επη�εάσουν την εμφάνισή σας.

Αν σας θυμίζουν κάτι αυτά τα συμπτώματα, απευθυνθείτε άμεσα στο γιατ�ό σας.

#9 Ακμή

© Depositphotos

Η εμφάνιση της ακμής μπο�εί να είναι αποτέλεσμα μη κατάλληλης φ�οντίδας του δέ�ματος, μη ισο��οπημένης διατ�οφής ή εμμηνο��οϊκο� κ�κλου. Ωστόσο, αν η ακμή έχει γίνει πια μόνιμος σ�ντ�οφός σας, μάλλον μιλάμε για σ�μπτωμα ο�μονικής διατα�αχής.

#8 Πε�ιττό βά�ος

© Depositphotos

Πολλοί είναι εκείνοι που παλε�ουν με το βά�ος ολόκλη�η τη ζωή τους, αντιστέκονται στην επιθυμία για φαγητό και γυμνάζονται. Άλλοι πάλι, πα�αμένουν λεπτοί χω�ίς καμία π�οσπάθεια. Τα π�οβλήματα που σχετίζονται με τις ο�μόνες, είναι η πιθανότε�η αιτία αυτής της αδικίας.

#7 Κόπωση

© Depositphotos

Η χ�όνια κόπωση μπο�εί να είναι σημάδι ο�μονικής ανισο��οπίας. Ακόμη και εκείνοι που κοιμο�νται 8 ώ�ες, μοιάζουν μονίμως κου�ασμένοι. Τα υψηλά επίπεδα π�ογεστε�όνης, μπο�εί να είναι υπε�θυνα γι’ αυτό. Μία απλή αιματολογική εξέταση θα σας βοηθήσει να μετ�ήσετε τη συγκέντ�ωση της ο�μόνης αυτής στο αίμα.

#6 Εφίδ�ωση

© Depositphotos

Η υπε�βολική εφίδ�ωση δεν σχετίζεται πάντα με ο�μονική διατα�αχή. Ωστόσο, αν ο ιδ�ώτας συνοδε�εται από ξαφνικές εξάψεις, θα ήταν καλ�τε�α να εξετάσετε τα ο�μονικά σας επίπεδα.

#5 Μα��οι κ�κλοι κάτω από τα μάτια

© Depositphotos

Κανένα κονσίλε� δεν θα σας βοηθήσει να καλ�ψετε τους μα��ους κ�κλους, αν κοιμάστε μόνο 3 ώ�ες την ημέ�α. Ο �πνος μοιάζει με πολυτέλεια όταν οι ο�μόνες τ�ελαίνονται. Η χ�όνια αϋπνία μπο�εί να είναι αποτέλεσμα έλλειψης τεστοστε�όνης στους άντ�ες και π�ογεστε�όνης στις γυναίκες.

#4 Κατάθλιψη

© Depositphotos

Η κατάθλιψη μπο�εί να είναι ένα ακόμη σ�μπτωμα ο�μονικής διατα�αχής. Το άγχος και η κατάθλιψη μπο�εί να κάνουν την εμφάνισή τους λίγο π�ιν την έμμηνο ��ση, κατά τη διά�κεια της εγκυμοσ�νης ή την εμμηνόπαυση. Σε πε�ίπτωση συχνής εμφάνισης κ�ίσεων άγχους, απευθυνθείτε σε έναν ενδοκ�ινολόγο.

#3 Αλλαγές στο στήθος

© Depositphotos

Τα χαμηλά επίπεδα οιστ�ογόνων, μπο�εί να κάνουν τον ιστό του στήθους λιγότε�ο πυκνό. Τα υψηλά επίπεδα, από την άλλη, μπο�εί να π�οκαλέσουν θ�όμβους ή κ�στες. Αν πα�ατη�ήσετε αλλαγές στο στήθος σας ή νιώσετε κάποιο εξόγκωμα, μην πα�αμελήσετε το �αντεβο� σας με το γιατ�ό.

#2 Απώλεια μαλλιών

© Depositphotos

Η υπε�βολική απώλεια μαλλιών είναι ένα από τα πιο κοινά συμπτώματα ο�μονικής διατα�αχής. Αν ακόμη και τα καλ�τε�α σαμπουάν δεν μπο�ο�ν να βοηθήσουν στη μείωση των τ�ιχών που μένουν στη χτένα σας, ελέγξτε τα επίπεδα των ο�μονών σας.

#1 Ανεπιθ�μητη τ�ιχοφυ�α

© Depositphotos

Ενώ κάποιες γυναίκες π�οσπαθο�ν να σταματήσουν την απώλεια τ�ιχών, άλλες αναζητο�ν τ�όπους να τις ξεφο�τωθο�ν. Οι μα��ες τ�ίχες στο στήθος, το π�όσωπο, τα χέ�ια ή άλλα σημεία του σώματος που κανονικά δεν υπά�χει τ�ιχοφυ�α ή θα έπ�επε να είναι λιγότε�ο έντονη, μπο�εί να σας π�οειδοποιο�ν για κάποιο σοβα�ό ο�μονικό π�όβλημα.

Τι μπο�είτε να κάνετε

Η ο�μονική ισο��οπία του ανθ�ώπινου σώματος είναι πολ� ευαίσθητη και μπο�εί να διατα�αχθεί πολ� ε�κολα. Η ανισο��οπία μπο�εί να π�οκληθεί φυσικά, εξαιτίας κάποιας αλλαγής στο σώμα ή το πε�ιβάλλον. Μπο�εί επίσης να υποδηλώνει πως υπά�χει κάποιο σοβα�ό π�όβλημα στα εξωκ�ινικά και ενδοκ�ινικά ό�γανα. Ο ενδοκ�ινολόγος, που ειδικε�εται στον τομέα αυτόν, θα σας βοηθήσει να ισο��οπήσετε τα ο�μονικά σας επίπεδα.

Πηγή.tilestwra.com

Source: SGK